بازنمایی آموزه منجی موعود در اسلام از نظرگاه اندیشه رضوی
50 بازدید
محل نشر: فصلنامه انتظار موعود شماره 36 بهار 1391
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: تاریخ حیات اجتماعی شیعه، با جامعة آرمانی «مدینه الرسول» آغاز شد؛ و به جامعه آرمانی «مهدوی» نیز ختم می شود. غوطه وری در واقعیت های موجود زندگی، شیعیان را از تکاپو، ارتقا و تعالی برای تقرب به جامعه متکامل عصر ظهور باز نداشته است. شاید به این دلیل باشد که نهال آموزه مهدویت همواره با روایت های فربه و اندیشه خیزی از سوی امامان معصوم علیهم السلام آبیاری شده است. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی می کوشد تا مبانی نظری و ابعاد اندیشه مهدویت را از نظرگاه امام رضا علیه السلام شناسایی کند. مقاله با مفروض گرفتن این نکته که اندیشه مهدویت به مثابه فرجام متعالی و شکوهمند آینده جهان و سرمنزل متعالی و متکامل تاریخ بشری دارای ویژگی های منحصر به فردی از دیدگاه امام رضا علیه السلام می باشد، به معنا شناسی مهدویت در اسلام می پردازد. بررسی انگاره های رضوی در تبیین آموزه مهدویت، آغازگاهی است که نویسنده برای ارائه تصویری روشن از بحث برمی گزیند. در ادامه نیز به شاخصه ها و ویژگی های آموزه مهدویت از دیدگاه امام رضا علیه السلام اشاره می شود. در این زمینه جهان شمولی اندیشه مهدویت، پیوندهای دوسویه انتظار و مهدویت، حضور منجی موعود و پیوند وثیق مهدویت و آینده نگری از جمله یافته های نگارنده در این زمینه است. در هر روی نوشتار حاضر این نوید را به مخاطبان پرسش گر خود می‌دهد که عرصة پژوهش و تحقیق در حوزة پرقدر آموزة مهدویت، همچنان به همت بلند محققان امینی چشم دوخته است که در بازنمایی این روند پر رمز و فریب صادقانه می‌کوشند. کلید واژه: منجی، موعود، مهدی، مهدویت، اندیشه رضوی، امام رضا علیه السلام.