بازاندیشی در ضرورت های رویکرد تمدنی به آموزه مهدویت
54 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بین المللی شیخ طوسی/جامعه المصطفی العالمیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رویکرد تمدنی به آموزة مهدویت تصویرگر فهمی تازه و ارائه برداشتی نوآمد از نقش‌آفرینی این آموزه در جامعه است، نگاه سطحی، تلقّی حداقلی و رویکرد ساده‌انگارانه به این آموزه آسیبی است که می‌تواند متوجّه این آموزه شود؛ هم‌چنان‌که حرکت عالمانه و رویکرد تمدنی می‌تواند زمینه‌ساز تحقّق اهداف عالی این آموزه شود. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی می کوشد تا جایگاه رویکرد تمدنی را در عرصه مطالعات مهدوی شناسایی کند. مقاله با مفروض گرفتن این نکته که اندیشه مهدویت شاخصه های تمدن سازی را دارا می باشد. به ضرورت اتخاذ رویکرد تمدنی به آموزه های دینی می پردازد. بررسی کارکردهای پیوند مطالعات مهدوی و مطالعات تمدنی،آغازگاهی است که نویسنده برای ارائه تصویری روشن از بحث برمی گزیند. گام نهادن به آفاق جدید و ارتقای سطح کارآیی اندیشه مهدویت، ارزیابی دقیق وضعیت موجود و تلاش برای تغییر آن و تقویت آینده نگری ازمهم ترین فواید این پیوند برشمرده شده است. آموزه مهدویت و ایجاد نوعی انتظار فعال، جهان شمولی آموزه مهدویت، پیوند وثیق آموزه مهدویت و آینده نگری و آموزه مهدویت و تکیه بر مبانی فطرت از جمله یافته های نگارنده در قابلیت های تمدن سازی آموزه مهدویت می باشد.