تبیین ضرورت های رویکرد راهبردی به آموزه مهدویت
42 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی تخصصی پژوهش های مهدوی شماره3 زمستان 1390
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی